Дезинфекция чрез електролиза

Дезинфекция чрез електролиза се използва при дезинфекциране на басейни, питейна вода и др. Електролизата може напълно да замести химическото хлориране на басейни с хлор. Предимството на електролизата е в еднократното добавяне на сол, за разлика от непрекъснатия разход на химикали.Системата се състои от захранващ блок и клетка за електролиза. В клетката са разположени електроди.

Солна електролиза
НАЧИН НА РАБОТА

Солта трябва да се добави към басейна при концентрация от 3 – 7 kg/m3 (4 – 5 пъти по-малка от тази на морската вода). Системата произвежда хлор (С12), като разгражда разтворената сол във водата на натриеви (Na) и хлорни (CI) йони.

2NaCI + 2Н2О = 2NaOH + Н2+ С12

Хлорът се разтваря във водата, за да образува хипохлорна киселина.

CI2 + Н2О = HOCI + HCI

Хипохлорната киселина (HOCI) окислява присъстващите във водата микроорганизми. Системата също генерира активен кислород (О2)  – (О3) , който допълнително благоприятства дезинфекцията на водата.

2HOCI = 2HCI + О2

След като водата се дезинфекцира, солната киселина (HCI) реагира с натриевия хидроксид (NaOH) в така наречената реакция на неутрализация. Самият процес продължава с последващо свързване на натриевите (Na) и хлорните (CI) йони, които отново образуват натриев хлорид (NaCI) (сол).

NaOH + HCI = NaCI + Н2О

Солната електролиза е затворен процес, при който нито един от продуктите не се губи.

Хидролиза на вода

НАЧИН НА РАБОТА

Водата е химично съединение от два атома водород и един атом кислород (Н2О).Хидролиза означава реакция на разделяне на водната молекула. Процесът на хидролиза генерира водород и кислород чрез електричество и вода.

Когато електрически ток мине през водната молекула, се прекъсват химичните връзки, отрицателно заредените кислородни йони мигрират до положителния електрод (анод) и положително заредените водородни йони се привличат към отрицателния електрод (катод).

Постоянен ток + 2Н„О -> 2Н„ + О,

По време на хидролизата се получават различни вторични реакции, които произвеждат йони с окислителна и дезинфекцираща активност, като озон (03), моноатомен кислород (0,) и водороден пероксид (Н202).

По този начин се образуват мощни окислителни агенти, налични за дезинфекция на вода, като отпада необходимостта от добавянето на хлор и други препарати.

Добавянето на сол (1,5 – 2 ,5g сол/L) във водата ще произведе хлор по метода на солна електролиза. Йонизацията от своя страна допълва хидролизата и солната електролиза като по този начин се постига изключително качество на водата.